Regulamin

Regulamin dotyczący korzystania z serwisu internetowego www.heel.pl, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną

Pojęcia podstawowe.

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w Regulaminie w formie zapisu z dużej litery, powinno być im nadawane znaczenie wskazane w poniższych definicjach:

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis – strona internetowa www.heel.pl, wraz z jej podstronami i innymi usługami oferowanymi w serwisie.

Właściciel – właściciel Serwisu Heel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 21. 00-822 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 79648, NIP 521-28-74-019, REGON 013015810, adres elektroniczny: biuro@heel.pl.

Usługobiorca - dowolna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu za pośrednictwem Internetu.

Usługi – udostępnienie informacji, materiałów, newsleterów oraz pozostałych usług zawartych w Serwisie Użytkownikom i Usługobiorcom.

Wykonawca – Biologische Heilmittel Heel GmbH z siedzibą w Baden-Baden, przy ul. Dr. Reckeweg-Straße

2-4, 76532 Baden-Baden, o adresie elektronicznym info@heel.com, twórca i wykonawca Serwisu jako całościowego rozwiązania informatyczno technicznego udostępniający Serwis oraz Usługi.

Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią Regulaminu, jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Serwisu następuje na warunkach opisanych w Regulaminie.

2. Wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach Regulaminu następuje dla Usługobiorcy przez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności zgodnie z ustawą

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu. Odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „regulamin".

§ 2 Serwis. Cele działalności.

1. Serwis jest tematycznym portalem informacyjno – edukacyjnym związanym z działalnością Właściciela.

Celem Serwisu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz propagowanie wiedzy fachowej

z zakresu medycyny oraz farmacji.

2. W Serwisie znajdują się odnośniki do stron internetowych przeznaczonych wyłącznie dla korzystania przez lekarzy oraz farmaceutów.

3. Działalność Serwisu polega w szczególności na publikowaniu w Serwisie:

a) artykułów informacyjnych;

b) treści edukacyjnych;

c) opisów produktów leczniczych i innych produktów Właściciela Serwisu.

4. Informacje znajdujące się w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku przed zastosowaniem się do takich informacji należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii iż nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia, nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym,kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

6. Właściciel i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawartew Serwisie były prawdziwe

i aktualne.

7. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

§ 3 Uprawnienia Usługobiorcy.

1. Użytkownik może korzystać z następujących Usług:

a) korzystanie z informacji udostępnionych w Serwisie;

b) korzystanie z formularza kontaktowego w celu bezpośredniego otrzymywania informacji.

2. Wszystkie usługi w serwisie są świadczone nieodpłatnie, co nie wyłącza ponoszenia przez Usługobiorcę kosztu połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis. Wielkość powyższego kosztu jest zależna

od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez dostarczyciela połączenia z siecią Internet, z której Usługobiorca korzysta.

3. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów. Zawartość Serwisu może zostać zmieniona przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.

4. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów) ujawnionych w całym Serwisie, co do których powziął wiadomość, że są bezprawne.

§ 4 Korzystanie z Serwisu.

Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne i dostępne dla każdego użytkownika sieci Internet na zasadach zgodnych z prawem i Regulaminem.

§ 5 Ograniczenia.

1. Korzystanie z Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami. Usługobiorcy, zabrania się rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu materiałów:

a) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;

b) zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

c) zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;

d) naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;

e) zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;

f) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

g) zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

2. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

§ 6 Warunki techniczne.

Właściciel informuje Usługobiorcę o warunkach technicznych korzystania z Serwisu oraz Usług i możliwych zagrożeniach:

1. Celem korzystania z Serwisu, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z procesorem 1 GHz lub szybszy albo SoC; pamięć RAM:1 GB dla wersji 32-bitowej lub 2 GB dla wersji 64-bitowej; miejsce na dysku twardym: 16 GB dla 32-bitowego lub 20 GB dla 64-bitowego systemu operacyjnego; karta graficzna: DirectX 9 lub nowsza ze sterownikiem WDDM 1.0; ekran: 800 x 600 obsługującą technologie Flash/Shockwave, JavaScript oraz ajax. Z przeglądarką internetową z wgranymi najnowszymi aktualizacjami zabezpieczeń. Polecane to: Google chrome i Mozille firefox.

2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług należy korzystanie

z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Usługobiorcy. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Usługobiorcy, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Usługobiorca połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Usługobiorcę przeglądarka oraz system operacyjny itp. Dlatego zalecamy korzystanie z strony przy użyciu urządzenia z wgranymi najnowszymi aktualizacjami zarówno systemu operacyjnego jak i producenta urządzeń oraz aktualnym pełnym systemem zabezpieczeń (minimum antywirus i firewall).

3. Podczas każdego odwiedzania przez Usługobiorcę Serwisu serwery WWW Właściciela automatycznie zachowują nazwę przeglądarki Usługobiorcy oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do Serwisu a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu Serwisu. Ponadto podczas korzystania ze stron internetowych Serwery Właściciela dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia identyfikację Usługobiorcy (np. adresu IP, daty i godziny odwiedzin Usługobiorcy oraz przeglądanych stron).

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych. W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających Serwis, wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na temat Usługobiorcy, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest nieprzydatny poza Serwisem. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies" bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Usługobiorcę o każdym przesyłaniu plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies

w przeglądarce może doprowadzić do częściowych problemów w funkcjonowaniu usług na serwisie.

§ 8 Dane osobowe.

1. W zakresie strony www.heel.pl, Właściciel Serwisu nie gromadzi, nie tworzy zbioru i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu Ustawy

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), umożliwiających identyfikację Usługobiorcy.

2. W wypadku korzystania przez Usługobiorcę z formularza kontaktowego, Właściciel ma możliwość jednorazowego przetworzenia danych osobowych w celu przesłania zamówionych informacji. Dane te następnie ulegają usunięciu i nie są przetwarzane w zbiorze danych.

3. W zakresie sekcji www.farmaceuta.heel.pl, administratorem Danych osobowych jest Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg-Straße 2-4, 76532 Baden-Baden.

§ 9 Odpowiedzialność.

1. Właściciel jak i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.

2. Właściciel i Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Usługobiorcę

w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy

w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.

3. Właściciel i Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis

i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością

ani Właściciela, ani Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi,

o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

§10 Postępowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz Usług, mogą być składane pod adres elektroniczny: biuro@heel.pl lub pod adres siedziby Właściciela, w terminie

7 (siedmiu) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

2. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona

i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku.

3. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana pod adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela lub Wykonawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

5. Serwery pocztowe Właściciela oraz Wykonawcy posiadają zabezpieczenia anty-spamowe,

co w szczególnych przypadkach może oznaczać niedostarczenie wiadomości pod podane adresy elektroniczne.

W takich przypadkach należy kontaktować się z Właścicielem pod wskazany w Regulaminie adres pocztowy.

§ 11 Prawa autorskie.

1. Prezentacja Serwisu oraz każdy jego element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się

w Serwisie, są chronione obowiązującym prawem. Właściciel dysponuje tytułem prawnym do posługiwania się nimi.

2. Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden element Serwisu nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany

w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku.

3. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku osobistego w zakresie dozwolonego użytku, na osobistym komputerze Usługobiorcy z wyłączeniem zastosowań komercyjnych. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

4. Przystępując do korzystania z Serwisu Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

5. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: „Copyright © 2009 Heel Polska sp. z o.o.”. Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się

w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

§ 12 Przepisy końcowe.

1. Właściciel ma prawo jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu.

2. W wypadku zmiany Regulaminu Właściciel umieści w Serwisie widoczną informację o takiej zmianie

z odesłaniem do nowego tekstu Regulaminu. Usługobiorcy Serwisu obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu i Usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na jego treść oraz na warunki, jakie Usługobiorca musi spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

4. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Nasza witryna stosuje pliki „Cookies”. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników, stosujemy narzędzia do zbierania danych.

W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących tych narzędzi. Więcej informacji w sekcji ”Polityka Cookies".

Pokaż więcej

Pokaż mniej